Algemene voorwaarden

(Gepubliceerd op 08/12/2017, en sindsdien van toepassing)

Ondernemingsgegevens

N°12 BVBA
Villa Appelzee
Korte Altaarstraat 12, 2018 Antwerpen (maatschappelijke zetel)
0032 476 85 50 16 – tine@appelzee.com
BE 0476 85 50 16
RPR Antwerpen

Algemeen

De website van Villa Appelzee, www.appelzee.com, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webshop, verbonden aan genoemde website online aan te kopen.

De website www.appelzee.com is eigendom van en wordt beheerd door n°12 bvba, Korte Altaarstraat 12, 2018 Antwerpen (maatschappelijke zetel), BE 0476 85 50 16 (“Verkoper”).

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”).
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Villa Appelzee moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

De Verkoper behoudt zich het recht de voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze Algemene voorwaarden af te printen of op uw harde schijf te bewaren.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor verzending in België reken wij een vast tarief van 5,50 euro. Gratis verzending vanaf een aankoopbedrag van 75,- euro. Voor verzending buiten België raden wij klanten aan te mailen naar tine@appelzee.com

Aanbod

Wij doen onze uiterste best om de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen, maar toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden n°12 niet. n°12 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. N°12 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De kleuren op de foto kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren (afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de Klant).
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door n°12. n°12kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Om producten te kunnen bestellen op www.appelzee.com, dient de Klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie correct doorgeven.
  • De Klant is ten minste 18 jaar oud.
  • Indien de Klant betaalt met een betaalkaart, moet hij eigenaar of gevolmachtigde houder zijn van een geldige betaalkaart om producten te kopen.

De bestelprocedure gaat als volgt:

  • Voeg de producten toe aan uw winkelmandje
  • Voer de betalingsgegevens in, kies uw leveringsadres en aanvaard de Algemene Voorwaarden
  • Bevestig de betaling.
  • Wij innen de betaling. De aankoop is nu definitief
  • Zodra de betaling is verwerkt sturen wij u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail
  • Wij verzenden de producten en sturen u een bericht van verzending via email
  • U ontvangt de bestelling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Kredietkaart, Bancontact en PayPal.

n°12 is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. Klanten uit andere landen die willen bestellen bij Villa Appelzee raden wij aan ons te contacteren.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen max. 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Standaard worden de bestellingen één keer per week (op vrijdag) afgehandeld en opgestuurd. Wanneer van deze regel wordt afgeweken (bv. voor vakantie) wordt dit duidelijk op de website vermeld.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan n°12.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door n°12 was geboden.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij n°12.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant n°12, Korte Altaarstraat 12, 2018 Antwerpen, 0476 85 50 16, tine@appelzee.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan n°12 heeft meegedeeld, terugzenden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt n°12 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal n°12 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat n°12 op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan n°12 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door n°12 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

n°12 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Overmacht

In geval van overmacht is n°12 niet gehouden de verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen de verplichtingen opgeschort worden voor de duur van de overmacht, ofwel kan de overeenkomst definitief ontbonden worden.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant n°12 zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan n°12 of rechthoudende derden.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, n°12, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan n°12, Korte Altaarstraat 12, 2018 Antwerpen, tine@appelzee.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, n°12 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

n°12 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Dit maakt het ons mogelijk de Villa Appelzee-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ (First party cookies en Third party cookies) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door n°12 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.